• Remya (CSIR-NET, 2016)
  • Renjitha L. (CSIR-NET, 2016)
  • Priyanka V Kumar (ICAR-NET, 2018)

  • Aiswarya R.(CSIR- JRF, 2018)

  • Jereem Thamapan (JAM & CSIR-JRF, 2019)