മഹാമാരി കാലത്തെ സാംസ്‌കാരിക ഇടം
പ്രഭാഷണം: ഡോ. ആർ. സുനിൽകുമാർ
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ശ്രീ നാരായണ കോളേജ്, കൊല്ലം