ബഷീറോർമ 2021, ജൂലൈ 5, വൈകിട്ട് 6 മണി

ഗവ. എസ് .എൻ .ഡി .പി .യു .പി .സ്കൂൾ

“ബഷീർ കൃതികൾ- പുനർവായന”

ക്ലാസ് നയിക്കുന്നത് : ഡോ. ആർ .സുനിൽകുമാർ,പ്രിൻസിപ്പാൾ , ശ്രീ നാരായണ കോളേജ്, കൊല്ലം