snckollam@gmail.com
+914742741793

Administration

Office Administration

Administrative Assistant

Smt. Usha P. Chandran                                           
Ph: 0478 2861411, 9747515039

Junior Superintendent (General Section)

Smt. G. Sobhana                                                       
Ph : 0474-2761447, 8281434645

Junior Superintendent (Account Section)

Smt. S. Sudha                                                        
Ph: 9446273331

Head Accountant

Sri. K. Venu                                                          
Ph: 9744627689

U.D.Clerks

Sri. P. Prasad                                                       
Ph: 2705453, 9446854834

Sri. M.P. Pradeep                                               
Cherthala. Ph: 9287809151

Sri. P. Ajaya Kumar                                    
Ph: 8301047680

Sri. C.P. Jainendran                                          
Thirumullavaram, Kollam Ph: 9495076579

Sri. B. Thulaseedharan                                     
Karunagappally Ph: 9495709029

Sri. G. Giri Kumar                                           
Ph: 9495076579

L.D.Clerks

Sri. T.V. Thilakan                                             
Ph: 9288100118

Smt. B. Jayanthi                                               
Ph: 9605178817

Smt. C. Susobha                                              
Ph : 9847415255

Sri. D. Chandradas                                       
Ph : 9496847092

Sri. M. Mukundan                                         
Ph : 9446122624

Sri. K.V. Sivaprakash                                
Ph : 9495196029

L.D.Typists (Hr.Gr.)

Smt. S. Sumam                                           
Ph: 9142689407

Smt. B. Indira                                             
Ph: 9995049595

Gardner

Sri. M. Sadasivan                                       
Ph: 9605276705

Office Attendants

Sri. K.S. Premjith                                      
Ph: 9446662189

Smt. D. Sheela                                           
Ph: 9495201373

LD Store Keeper

Smt. Leena P.S.                                            
 Ph: 9446907590

Herbarium Keeper

Sri. J. Rajendraprasad                                  
Ph : 2712726, 8891669733